Oznámení o výši úplaty za školní družinu od roku 2024/2025

12.06.2024 10:53

Vážení rodiče,

na základě usnesení rady Plzeňského kraje č. 5070/24, našeho zřizovatele Vás informuji, že s platností od 1.9.2024 bude výše úplaty za ŠD 150 Kč/ měsíčně převodem na účet školy. Více informací v odkazu a níže. 

Usnesení RPK - úplata.pdf (123247)

 

Informace k úplatě za školní družinu od 1.9.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje tímto metodickým materiálem na novelu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024. Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel, a to konkrétně za

•zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb. ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „vyhláška“). Novela vyhlášek je účinná, stejně jako novela školského zákona, od 1.1.2024 (s výjimkou některých ustanovení; podrobněji dále).

Podle doposud účinných právních předpisů měsíční výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a klubech stanovovali jednotliví ředitelé škol a školských zařízení. Nově bude měsíční výši úplaty stanovovat zřizovatel a výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

Novelou došlo ke sjednocení pravidel při stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech a rovněž se rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech, o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Měsíční výše úplaty může být v jednotlivých subjektech rozdílná nebo se zřizovatel může rozhodnout,

Úplata bude zasílána na účet školy.

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty v předškolním vzdělávání a vzdělávání ve školní družině a školním klubu na další školní rok nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce (zpravidla se jedná o webové stránky školy, informační panel v budově školy apod.).

Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

Pokud zřizovatel nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Toto platí i v přechodném období, tzn. pokud zřizovatel výši měsíční úplaty nestanoví, bude nadále ve stejné výši, jako ji v předcházejícím školním roce nastavil ředitel. Zřizovatel by si nicméně měl ohlídat, že výše úplaty stanovená ředitelem nepřekračuje maximální výši úplaty nově zakotvené ve vyhlášce. V takovém případě by se jednalo o porušení právních předpisů.

 

u školní družiny i nadále platí, že se úplata poměrně snižuje, pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 dnů;

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokládání nároku na osvobození od úplaty – přídavek na dítě

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky a následně pak každé tři měsíce dokládá úřadu práce výši příjmů. Pokud příjmy odpovídají nároku na dávku, dávka pokračuje, úřad žádné další potvrzení nevydává

 

 

Zpět