!!! ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 1.6.2020 !!!

26.05.2020 15:33

Dle zprávy z Ministerstva školství zaslané 26.5.2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN se pro první stupěň otevírají obě naše pracoviště.

 Provozní doba školy bude od 8 do 14. ( 4 hodiny pedagogicky řízená činnost a 2 hodiny volnočasová aktivita).

Všichni rodiče, kteří na sebe uvedli fungující telefon byli o možnosti nástupu jejich dětí informováni. 

Více na  https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-1-6-2020-do-odvolani/

               https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Hygienická nařízení před a po nástupu do školy, které rodiče odevzdají vyplněné a podepsané před nástupem do školy:
 
 

Prihlaska_k_nepovinne_skolni_dochazce.doc (16389)

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona
 ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.
 ZŠ /třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení, zrakovým a sluchovým postižením mohou od 25. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně. Účast žáků však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce). Obdobně se zde použijí všechna pravidla jako pro žáky prvního stupně.
 Pokud se žáci 9. ročníku navštěvující ZŠ/třídu uvedenou v předešlých dvou bodech připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy.
 Výuka zdravotní tělesné výchovy je v aktuální mimořádné situaci zakázána.
Zpět